Tuotteita koskevien ympäristövaatimusten monimutkaistuminen ja tiukentuminen vaatii yrityksiltä yhä enemmän töitä ja vastuuta. Vaatimuksia asetetaan eri tahojen kuten kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä asiakkaiden ja kuluttajien toimesta. Tuotteiden odotetaan täyttävän niin ympäristö-, terveys- kuin turvallisuusvaatimukset, mutta myös muut tuotekohtaiset asiat kuten komponenttien ja materiaalien alkuperämaa sekä konfliktimineraalien käyttö tulee olla tiedossa.

Kemikaalilakivaatimukset, erityisesti REACH-asetus ja RoHS-direktiivi, laajenevat ja muuttuvat jatkuvasti. Rajoitettujen, kiellettyjen sekä luvanvaraisten aineiden määrä lisääntyy, ja tiettyjä aineita koskevat poikkeusmenettelyt muuttuvat ja niiden voimassaoloajat päättyvät. Aineiden käytöstä ja esiintymisestä tuotteissa vaaditaan ilmoituksia viranomaisille ja tuotteiden vastaanottajille sekä pyynnöstä kuluttajille. Lakivaatimusten lisäksi aineiden käyttöä koskevat asiakasvaatimukset lisääntyvät jatkuvasti, mikä vaatii tuotteiden valmistajilta ja toimittajilta yhä enemmän tarkkaavaisuutta sekä materiaalitiedon hallintaa. ”This product is compliant with XX legislation” ei ole enää riittävä vastine tuotetta koskeviin kyselyihin ja raportteihin, vaan tarvittaessa täytyy pystyä osoittamaan mitä aineita tuote sisältää ja mikä on kunkin aineen pitoisuus tuotteessa (esim. REACH:n erityistä huolta aiheuttavat aineet; SVHC). Luotettavaa materiaalitiedon hallintaa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten tuotteesta tarvitaan ”full material declaration” -raportti, josta ilmenee kaikki kyseisen tuotteen sisältämät materiaalit ja aineet sekä aineiden massa.

Jotta tuotteita voidaan valmistaa, toimittaa ja myydä laillisesti on tuotteiden ympäristövaatimustenmukaisuus oltava hallinnassa. Materiaalitiedon keräys ja ympäristövaatimukset on tärkeä huomioida merkittävänä tuoteparametrina ja oleellisena osana kokonaisuutta jo tuotesuunnittelun alusta alkaen. Ja jotta tuotteen sisältämistä materiaaleista ja aineista sekä tuotteen ympäristövaatimustenmukaisuudesta saadaan riittävästi tietoa riittävän ajoissa, on olennaista määritellä nämä asiat selkeästi tuotetoimittajien kanssa tehtävissä sopimuksissa. Mitä aikaisemmin materiaalitiedon hallinta ja ympäristövaatimusten asettamat haasteet otetaan huomioon, sitä paremmin voidaan vaikuttaa tuotteiden kustannustehokkuuteen sekä välttää toimitusviiveitä ja takaisinkutsuja.

Blogikirjoituksen kirjoitti Katja Leinonen, joka toimi ympäristöasiantuntijana (EHS & OHS of materials & substances) Nokiassa ja Microsoftilla Oulussa 2005-2015